2012-05-23 12:09 #0 av: karisma

2012-05-23

Mer flexibel djurskyddslag bra för djur och djurägare

En mer flexibel djurskyddslagstiftning med bibehållen nivå på djurskyddet är bra för både djur och djurägare. Jordbruksverket tillstyrker i sitt remissvar huvuddelen av förslagen i utredningen Ny djurskyddslag och ser mycket positivt på utredningens grundläggande inriktning att gå från djurskydd till djurvälfärd. – Synsättet att förbättra djurens livskvalitet och inte bara skydda dem från lidande genomsyrar utredningen. Det är mycket lovvärt och bidrar i förlängningen till bättre hälsa för såväl människor som djur, samtidigt som det är motiverat från en etisk synvinkel, säger Ingrid Eilertz, chef för avdelningen för djurskydd och hälsa.

Avvägning mellan flexibilitet och förutsägbarhet


Utredarens förslag att göra djurskyddslagen mindre detaljerad och i stället hålla mer detaljerade bestämmelser i förordning och myndighetsföreskrifter är generellt bra, menar Jordbruksverket.
– Vi ser positivt på en mindre detaljerad djurskyddslag. Vid utformningen av föreskrifter är det viktigt att göra noggranna avvägningar mellan flexibilitet i reglerna och att alla djurägare ska kunna känna en förutsägbarhet och enhetlighet i tillämpningen av reglerna. Om vi ska revidera djurskyddsföreskrifterna i den riktning som utredningen anger behövs en nära samverkan mellan myndigheter, forskare och berörda näringar, förklarar Ingrid Eilertz.

Förslag som stärker djurskyddet


Genom förslagen i utredningen stärks djurskyddet på en rad punkter, vilket Jordbruksverket tycker är bra. Exempel på sådana förslag som Jordbruksverket tillstyrker är mer flexibel tillämpning av djurförbud, möjlighet till undantag från djurskyddslagen vid kriser samt förbud mot sexuell användning av djur. Det är bra att djurhållarens ansvar tydliggörs och att det blir förbjudet att överge djur samtidigt som skyddet stärks för de djur som ändå överges. Jordbruksverket står också bakom det principiella ställningstagandet att djur ska hållas lösgående. Det krävs rimliga undantag och övergångstider för att näringen ska kunna anpassa sig till förändringen.

Områden att utveckla vidare


På vissa punkter i utredningen ser Jordbruksverket behov av att förslagen utvecklas eller justeras för att de ska få avsedd effekt. Det gäller till exempel regleringen av kontrollprogram. Jordbruksverket ser positivt på det samlade greppet kring övergivna och förvildade djur, men efterlyser en mer noggrann avvägning mellan samhällsnytta och kostnader samt administrativ börda innan beslut tas kring att eventuellt införa obligatorisk märkning och registrering av katter.

Mer information


Läs hela Jordbruksverkets remissvar kring utredningen Ny djurskyddslagPDF

Kontaktpersoner för journalister


Ingrid Eilertz, chef avdelningen för djurskydd och hälsa, tfn 036-15 60 11
Lotta Ternström Hofverberg, avdelningen för djurskydd och hälsa, tfn 036-15 52 31